Link Group Sp. z o.o. implements a project titled "Automation of Contract Management Processes" through a digital system (leveraging Robotic Process Automation) capable of autonomous contract accounting.

This will accelerate and streamline processes for the Applicant, the Applicant's outsourced employees, and customers, as well as help make these organizations more resilient to future crises, such as COVID-19.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) under Measure 6.2 Support for SMEs in 

the area of digitization - Vouchers for digitization, under the Priority Axis 6 Increasing the potential of enterprises and preparing for digital transformation in the context of the COVID-19 pandemic, under the Intelligent Development Operations Program.

The aim of this project is to optimize and automate monthly contract billing and thereby reduce the number of in-person meetings required for Link Group employees.

EU funding for the project: PLN 131,750.00

Project total value: PLN 155,000.00

  • FE_POIR_pion_pl-1_rgb 3 (2)
  • FE_POIR_pion_pl-1_rgb 2-1
  • FE_POIR_pion_pl-1_rgb 4-1

Link Group Sp. z o. o. realizuje projekt pt. Automatyzacja procesów obsługi kontraktów poprzez zastosowanie systemu cyfrowego (wykorzystującego Robotic Process Automation), zdolnego do samodzielnego rozliczenia kontraktu co przyspieszy i usprawni procesy u Wnioskodawcy, outsourcowanych pracowników i klientów Wnioskodawcy oraz pomoże uodpornić te organizacje na przyszłe kryzysy typu COVID19.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, w ramach Osi Priorytetowej 6: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Celem projektu jest optymalizacja i automatyzacja comiesięcznych rozliczeń kontraktów i dzięki temu
ograniczenie konieczności osobistych spotkań pracowników Link Group.
Dofinansowanie projektu z UE: 131 750,00 PLN (sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19)
Całkowita wartość projektu: 155 000,00 PLN

Planowane efekty: wdrożenie systemu cyfrowego umożliwiającego automatyzację procesów obsługi kontraktów.